Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 227
data   
representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel
data   
se svensk term»
data-   
förled i sammansättningar
datalager   
databas där data lagras på ett sätt som underlättar de avancerade sökningar och sammanställningar som behövs för beslutsstöd och analys inom en organisation
data mining   
Universitetet planerar kurser i den typ av "gruvbrytning" som på engelska kallas data mining. Har ni kommit på någon översättning?
data recovery   
Jag funderar över uttrycket data recovery som används i samband med datorkrascher. Blir det återhämtning på svenska?
databuss   
Vad är en databuss?
data dictionary   
Se svensk term»
data mart   
Se under datalager»
Data Matrix   
Se svensk term»
Data Matrix   
Se rutkod»
Data Matrix-kod   
Se rutkod»
data warehouse   
se svensk term»
data warehousing   
Se under datalager»
dataakut   
Se under hjälpcentral»
dataförråd   
Se under datalager»
datakatalog   
Se under centralkatalog»
datalagerhantering   
Se under datalager»
Datamatrix   
Se svensk term»
Datamatrix   
Se rutkod»
Datamatrix code   
Se svensk term»
Datamatrix-kod   
Se rutkod»
datamängd   
Se under data»
datan   
Se data-»
datan   
Se data»
dataspel   
Se under data-»
datavaruhus   
Se datalager»
centrallager för databaser   
samling av databaser åtkomliga på samma ställe
RFID-data   
datainnehåll i en RFID-krets
storskalig dataanalys   
analys av strukturerade och ostrukturerade data, där datamängderna kan vara enorma
försvenskning av dataord   
Varför måste ni försvenska stavningen av amerikanska dataord, som webb av web?
göra förfrågning mot, till eller i en databas   
Gör man förfrågningar mot, i eller till en databas?
metadata   
Kan man använda termen metadata på svenska?
yrkesbenämning för data mining   
Vad kallas den som har data mining som yrke?
administrativ databehandling   
Se ADB»
automatic data processing   
Se svensk term»
automatisk databehandling   
Se ADB»
big data analysis   
Se svensk term»
big data analytics   
se svensk term»
Double Data Rate   
Se svensk term»
dubbel datahastighet   
Se DDR»
Electronic Data Interchange   
Se svensk term»
Enhanced Data rate for Global Evolution   
Se svensk term»
High Speed Circuit Switched Data   
Se svensk term»
manual data processing   
se svensk term»
manuell databehandling   
Se MDB»
Open Database Connectivity   
Se svensk term»
User Datagram Protocol   
Se svensk term»
webbaserad datalagring   
Se webblagring»
ADB   
 
affärslogik   
(i programmeringssammanhang:) del i ett program som genomför de regler som fastställts för hur data kan skapas, visas, lagras och ändras
AGP   
arkitektur för lokal databuss från Intel
AJAX   
beteckning för ett antal metoder som används för att skapa interaktiva webbsidor så att användarna får avancerade funktioner påminnande om de i vanliga lokalt installerade program, t.ex. dra-och-släpp
AMP   
typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats, bortsett från operativsystem: webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP
analog   
(inom teknik:) som förändras kontinuerligt till skillnad från stegvis
ATAPI   
tillägg till ATA-standarden för lagringsenheter som cd, dvd och zip
bildläsare   
apparat för avläsning av grafiska mönster (tecken, bilder) på ett papper för återgivning av samma mönster i en datafil
bindestreck   
tecknet -
bitström   
dataöverföring sedd som ett kontinuerligt flöde av bitar oavsett informationsinnehåll
botnät   
(logiskt) nät av datorer som smittats av sabotageprogram som gör det möjligt för utomstående att fjärrstyra dem i syfte att sabotera eller utnyttja dem för egen vinning
centralkatalog   
[inom systemutveckling:] central databas med information om organisationens program inklusive datadefinitioner, inmatning, processer, utmatning och data om samband mellan tillämpningsprogram
CGI   
programgränssnitt som ger webbläsare möjlighet att anropa ett program på serverdatorn
CMS   
system som ger möjlighet till enkel uppdatering av en webbplats oavsett HTML-kunskaper; i regel databasbaserat (med dynamiska sidor) och åtkomligt via webbläsare (för behöriga)
CRM   
system som går ut på att kundernas behov och önskemål ska tillgodoses bättre via samordning av tidigare splittrad information om kunderna i kunddatabaser, säljstödssystem och affärssystem
dator   
programstyrd anordning för bearbetning och hantering av data
DDR   
specifikation på minneskrets som kan hantera två datavärden per klockcykel
demon   
program som körs i bakgrunden och som utför viss operation efter viss tid eller vid förinställd tidpunkt eller som reaktion på vissa händelser
digital   
(inom teknik:) som anger värden med hjälp av sifferuttryck (stegvisa, s.k. diskreta, värden)
direkt   
[om förbindelse:] som möjliggör direkt interaktiv kommunikation (med en databas, ett program eller ett programsystem)
direkttjänst   
datortjänst som innebär att man har en direkt interaktiv kommunikation med ett datasystem
DLL   
dynamiskt länkbibliotek med funktioner eller data som är gemensamma för flera Windowsprogram
DLP   
tillämpning av DMD för digital bildprojicering som är vanlig i dataprojektorer
DoS-attack   
sabotage där någon överbelastar en server eller router genom att sända enorma mängder felaktiga datapaket så att den till slut kraschar; tjänsten eller servicen är då "inte tillgänglig" (denial of ...
DRM (1)   
skydd mot piratkopiering av e-böcker, dataprogram, filmer, musikstycken etc. som innebär krypterat innehåll + ett system som ser till att nyckeln når rätt mottagare och att alla villkor för nyttjan...
DSL   
digital abonnentanslutning, överordnad term för alla modemtekniker som använder sig av koppartråd för telefoni, dvs. det vanliga telefonnätet, för snabb överföring av data mellan telestationen och ...
DVI   
teknik för överföring av data till både analoga och digitala (platta) bildskärmar
EDGE   
teknik för paketförmedlad datakommunikation i GSM-nät
EDI   
standard för elektronisk överföring av strukturerade data mellan två informationssystem
elektronisk   
(allmänt:) som för sin funktion är beroende av datorer, internet, mobiltelefoner eller annan liknande apparat
elektronisk   
(inom teknik:) som avser eller utnyttjar joners eller elektroners rörelse i vakuum, gas eller halvledare
formatering (1)   
(inom datalagring:) iordningställande eller nollställning av ett datamedium så att all gammal information raderas och så att det fullt ut kan användas för lagring av nya data
FSB   
databuss som förbinder processor med kretsuppsättning och arbetsminne
funktionalitet   
förmåga hos en produkt att kunna utföra de funktioner som den är konstruerad för
Gbit   
1 000 000 000 bit
Gbyte   
1 000 000 000 byte
Gibit   
1 073 741 824 bit
Gibyte   
1 073 741 824 byte
GML (2)   
XML-baserad standard för överföring och lagring av geografiska vektordata
GPRS   
teknik för paketförmedlad datakommunikation i GSM-nät
grupprogram   
program som underlättar för arbetsgrupper att organisera och hantera gemensam information
hackare   
person som försöker forcera datorsystems säkerhetsspärrar i syfte att sabotera programvara eller att komma åt, utnyttja eller eventuellt förändra skyddad information
handskakning   
[inom datakommunikation:] funktion som innebär att sändande och mottagande utrustning underrättar varandra om att de är redo att sända respektive ta emot
hemlig nyckel   
 
hjälpcentral   
funktion i ett företag eller en organisation med uppgift att hjälpa anställda eller kunder att lösa problem med framför allt datorhantering eller databehandling
HSCSD   
vidareutveckling av GSM-tekniken där man genom att utnyttja fler s.k. tidsluckor ökar överföringshastigheten till maximalt 43 kbit/s
IDE (1)   
elektroniskt gränssnitt mellan moderkortets databuss och lagringsenheten på en persondator
incheckning   
(vid versionshantering och databashantering:) åtgärd som innebär att preliminära ändringar i ett dokument eller i en databas blir definitiva och görs tillgängliga
information   
innebörd hos data
informationsbärare   
[inom datalingvistik:] enhet i text eller programkod
informationsteknik   
ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering
internetadress   
domänadress, e-postadress eller webbadress
ISA   
arkitektur för lokal databuss, framtagen på 80-talet för IBM PC/XT och AT, på 90-talet avlöst av PCI-arkitekturen
ISDN   
tjänst i det vanliga telenätet som innebär att ljud, data och bild sänds i samma ledningar
kaka   
liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån
kbit   
1 000 bit
kbyte   
1 000 byte
Kibit   
1 024 bit
Kibyte   
1 024 byte
kodek   
[inom datakomprimering:] enhet som komprimerar och avkomprimerar data [inom telekommunikation:] enhet som kodar och avkodar signaler
kommunikation   
 
kryptering med öppen nyckel   
kryptografiteknik där två relaterade nycklar används, varav en är öppen och en är hemlig
  
ordnad följd av dataelement där det tidigast inkomna elementet bearbetas först
ladda ned   
[inom datakommunikation:] kopiera data från en dator till en annan (underordnad) dator, oftast från en server till en klient, för vidare användning eller bearbetning
LAMP   
typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats: operativsystemet Linux, webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP
matris   
ordnad och indexerbar tvådimensionell följd av dataelement
Mbit   
1 000 000 bit
Mbyte   
1 000 000 byte
mellanprogram   
program vars ändamål är att möjliggöra eller underlätta samverkan mellan användarnas program och de resurser i en dator eller ett datornät, t.ex. databaser, som dessa program hämtar data från
Mibit   
1 048 576 bit
Mibyte   
1 048 576 byte
NAS   
datalagring som sker på hårddiskenhet som är direkt ansluten till lokalt datornät i stället för att finnas i filserver
ODBC   
gränssnitt (API) som används i databasprogram för att hämta data från databaser som lagrats i andra databasformat
PCI   
arkitektur för lokal databuss från Intel
PCIE   
arkitektur för lokal databuss från Intel
piratkopiering på nätet   
olovlig kopiering och distribution av upphovsrättsligt skyddat material via internet
podd-   
 
PPTP   
utvidgning av PPP som utnyttjar tunnling, dvs. inkapsling av datapaket, vanligen för att skapa ett VPN
prediktionsförslag   
förslag som presenteras vid prediktiv textinmatning
prediktiv textinmatning   
teknik som underlättar skrivande med dator eller mobiltelefon genom att föreslå hur en pågående textinmatning ska fortsätta
program   
data i form av instruktioner som en dator kan tolka och utföra (exekvera)
prompt   
textsträng på dataskärm som visar att operativsystem eller program väntar på kommando eller annan information från användaren
pushteknik   
klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att klienten har efterfrågat dessa; [i internetsammanhang även i vidare betydelse:] klient-serverteknik för serverutsändning utan direkt...
RAID   
metod för att höja datasäkerheten hos hårddiskar genom att fördela data på flera hårddiskar på ett sådant sätt att datamängden kan rekonstrueras även om någon av diskarna går sönder
RDF   
XML-tillämpning avsedd att knyta metadata till innehållet i dokument på webben
RFID   
teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd mellan speciella kretsar och sändare/mottagare.
RFID-etikett   
etikett med inbakad RFID-krets
RFID-krets   
radiokrets för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd
router   
dator som väljer väg för och vidarebefordrar data i ett datornät
rutkod   
kod i form av ett mönster av små rutor eller prickar som inläst i dator kan omvandlas till data
råstyrka   
 
SAN   
delnät i lokala datornät där stora hårddiskar via växlar är förbundna sinsemellan och med servrarna, oftast via s.k. fibre channel-teknik
SATA, S-ATA   
seriell ATA, vidareutveckling av det vanliga ATA, som bygger på parallell dataöverföring; möjliggör smidigare kablage i datorlådan samt högre överföringshastighet
SDH   
teknik för dataöverföring i optiska fibernät
server   
datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, t.ex. datalagring och e-postkommunikation
skivavbildning   
fil som utgör en exakt avbildning av innehållet, inklusive struktur, på ett lagringsmedium
sockel (1)   
[i datornätssammanhang]: del av gränssnitt för datakommunikation
sockel (2)   
[i maskinvarusammanhang:] typ av elektrisk kontakt som används vid montering av t.ex. minnen
spegling   
dubblering av en datamängd för att uppnå ökad säkerhet eller ge snabbare åtkomst
SQL   
standardiserat språk för frågeställning, hantering och manipulation av data i relationsdatabaser
SSD-minne   
minnesenhet som kan användas av en dators program på samma sätt som en hårddisk men där data lagras i halvledarminnen
stack   
ordnad följd av dataelement där det senast inkomna elementet bearbetas först
stafett   
[inom datakommunikation:] bevis på sändningsrätt
strömmande   
(om dataöverföring:) som är tillgänglig via en webbplats och åtkomlig medan dataöverföringen pågår i stället för först när hela överföringen är klar
systemomarbetning   
genomgripande modifiering av datorsystem i syfte att effektivisera systemet eller att förbättra förståelsen av det
säkerhetskopia   
kopia av fil eller andra data som sparas för att användas om originalet blir förstört
sömlös   
(om två eller flera element:) som fogats till varandra så att de uppfattas som en enhet
tabell   
ordnad och indexerbar följd av dataelement, oftast av samma typ
tagg   
tecken eller teckenkombination som används för märkning eller klassificering av data
TCP   
protokoll i TCP/IP-nät
TDD   
teknik som ingår i 3G-standarden UMTS
teletjänstcentral   
central som hanterar telefonservice, t.ex. kundtjänst, åt ett eller flera företag, vanligen på entreprenad
tjock klient   
[inom klient-serverteknik]: klientprogram eller klientdator där huvuddelen av databearbetningen sker lokalt medan serverdatorn endast används för viss datalagring
UDP   
protokoll som i likhet med TCP ligger "ovanpå" IP men som saknar felkorrigering och flödeskontroll
UMTS   
den s.k. tredje generationens system för mobiltelefoni som klarar dataöverföring i så höga hastigheter att åtkomst av information från internet och många andra internettjänster blir praktiskt möjliga
URI   
unik adress till alla slags resurser på webben såsom HTML-dokument, bilder, video och dataprogram
USB   
standardiserad seriebuss för datakommunikation
utcheckning   
(vid versionshantering:) åtgärd som innebär att en person hämtar (och ibland reserverar) dokument för att arbeta med dem
utpressningsprogram   
sabotageprogram som försöker utöva utpressning mot användaren genom att göra datorsystemet obrukbart eller göra data på datorns interna och anslutna hårddiskar oåtkomliga och genom att därefter utl...
UWB   
radioteknik som kan bli alternativ till Bluetooth för trådlös dataöverföring
WAP   
protokoll för trådlös överföring av data som sedan kan visas i t.ex. ett mobiltelefonfönster
web services   
teknik som möjliggör för program och tjänster att hitta och utnyttja varandra automatiskt via olika datornät som internet och intranät, oavsett underliggande teknisk datormiljö
webbadress   
adress inom www, normalt till en webbsida
webblagring   
datalagringstjänst tillgänglig via webben
webbplats   
webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare
webbskrapning   
teknik för automatisk hämtning av data från webbsidor
vektor   
ordnad och indexerbar endimensionell följd av dataelement
WEP   
enkel form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN)
vinkelparentes   
tecknet \
WPA   
säkrare form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN) än WEP
VPN   
tjänst som innebär att lokala nät och telefonnät inom ett företag samt distansarbetande anställdas datorer och telefoner kopplas samman i en tele- eller datanätoperatörs nät på ett sådant sätt att ...
öppen nyckel   
 
Bluetooth eller Blåtand   
Skriver man Bluetooth eller Blåtand, och ska det vara liten eller stor bokstav?
feature   
Vad är den svenska översättningen till feature?
i eller internet   
Heter det att söka på eller i internet och på eller i webben?
nod   
Vad menas med nod inom datatekniken?
access   
Kan man skriva access på svenska?
acknowledge   
Hur översätter man acknowledge och acknowledgement?
behörighet och skydd   
Behörighet och skydd -- hur används orden?
bindestreck i sammansättningar   
Skriver man internet-abonnemang (med bindestreck) eller internetabonnemang (hopskrivet)?
boot(a)   
Boota låter så svengelskt -- vad finns det för alternativ?
case sensitive   
Att skriva "när det görs skillnad på gemena och versala bokstäver" känns lite långt... finns det någon bättre översättning av uttrycket case sensitive?
cluster   
Hur kan cluster översättas till svenska?
desktop   
Vad betyder desktop i datasammanhang?
DOS/DoS   
DOS verkar idag ha fått fler uttydningar än disk operating system. Vad betyder det mer?
entity   
Vad betyder det engelska ordet entity, och kan man säga entitet på svenska?
frames   
Jag sitter med en text om datakommunikation i nät och har stött på termen frames. Kan man översätta med "paket" eller "framepaket"?
förkortningen Y2K   
Vad säger Svenska datatermgruppen om uttrycket Y2K (Y2k, y2k)?
handsfree   
Data- och mobiltillbehören headset och handsfree -- finns det verkligen inga uttrycksfulla svenska uttryck för de här begreppen?
Hash och hashing   
Hash och hashing, vad står det för och finns det några bra svenska motsvarigheter?
high-end och low-end   
Inom elektronikbranschen i stort, särskilt inom data och hemelektronik, talas det rätt ofta om "high-end-kunder", "high-end-servrar" och liknande. Hur ska high-end respektive low-end om produkter ö...
information retrieval   
Information retrieval, blir det något i stil med informationsåtervinning eller informationsinhämtning?
initialförkortningar på nätet   
Hur ska man ställa sig till alla de initialförkortningar som florerar på nätet?
inkrementell   
Vad innebär inkrementell, t.ex. i inkrementell backup?
input   
Vad motsvaras input av på svenska?
intelligenta/smarta hus/hem   
Ska det heta intelligenta hus eller intelligenta hem? Eller borde det rent av kallas smarta hus eller hem?
interaktiv   
Vad innebär det att ett program eller en webbplats är interaktiv?
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
minnen – intern-, arbets- och primär-   
Är det någon skillnad på internminne, arbetsminne och primärminne?
mobilt eller trådlöst internet   
Ska det heta mobilt internet eller trådlöst internet?
parallellbearbetning   
Vad innebär parallellbearbetning?
parsing   
Finns det ett svenskt ord för parsing?
peer-to-peer   
Vad betyder peer-to-peer i datasammanhang och vad heter det på svenska?
projektor för dator   
Vad kallas en projektor som man kopplar till en dator? Ofta hörs benämningar som OH-kanon, PC-kanon etc.
proprietary   
Är proprietär en accepterad svensk term för engelskans proprietary i sammanhanget datasystem?
protokoll   
Vad menas inom datatekniken med protokoll?
redundans   
Vad menas med att något är redundant? Betyder det att det är onödigt då?
runtime   
Hur översätter jag engelskans runtime på ett vettigt sätt? Översätter man ordagrant blir det väl körtid, men det stämmer ju inte med "jag har ingen Java-runtime installerad"?
rörelser med fingrarna på mobiltelefoner   
Det finns en mängd olika rörelser man kan göra med fingrarna på mobiltelefoner, som heter lite olika hos olika tillverkare. Vad rekommenderar Datatermgruppen för benämningar?
screenshot, screen dump   
Finns det ett svenskt ord för engelskans screenshot, screen dump?
tangenten Enter/Return/Retur/Vagnretur   
Jag undrar över tangenten med de många namnen, Enter, Return, Retur, Vagnretur. Vilket av dem är lämpligast?
-tion eller -ering   
Bör man skriva animering eller animation?
tweak   
Jag har förgäves letat efter termen tweak i alla de vanliga dataordböckerna. Vet ni vad det står för och om det finns någon vedertagen svensk benämning?
Twitter   
Hur ser ni på olika termer i Twitter? Ska man t.ex. verkligen använda tweet och ur ska det i så fall böjas?
tåggla/toggle   
Jag hörde en dataknutte säga tåggla. Vad menade han?
ubiquitous   
Hur översätts det engelska uttrycket ubiquitous och vad betyder det?
uppdatering/uppgradering av program   
Hur ser ni på ord som har med uppdatering och uppgradering av program att göra, t.ex. version, update, upgrade, release och patch? Vad står termerna för egentligen, och vad säger vi på svenska?
utläsning av tecknet @   
Varför ska man kalla @ snabel-a, det ska väl läsas ut at?
  Tdata
Termdata
Definitionrepresentation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel
KommentarI strikt mening är det skillnad mellan data och information. Data blir information när någon har tolkat innebörden av dem. Många gånger behöver man inte hålla isär begreppen data och information. Men vid exempelvis överföring mellan datorer eller lagring i datorminnen är det data, inte information, som hanteras.

Data är ett pluralt ord. Det kan ha den mer konkreta betydelsen 'uppgifter': känsliga data, geografiska data. I it-sammanhang kan det ha en mer kollektiv, abstrakt innebörd (jämför information, kosmetika) och behandlas då ibland som ett singulart massord: tillgänglig data, all data, öppen data (med n-genus). Det bruket förekommer även i engelskan: this data. Vi rekommenderar dock att man fortsätter att behandla data pluralt: dessa data, öppna data. När man vill framhäva den kollektiva innebörden bör man hellre precisera sig, t.ex. genom att i stället tala om datamängd.

Vi avråder i skrift helt från det vardagliga uttrycket datan för ’datorn’ eller ’datasystemet’.

Jämför dator, information.

Andra språk
  Engelska data  
KällaSvenska datatermgruppen